Vyhlásenie o ochrane súkromia

Vyhlásenie o ochrane súkromia


Spoločnosť Magnat Audio-Produkte GmbH, ďalej len Magnat, sa teší na vašu návštevu našich webových stránok, ako aj na váš záujem o našu spoločnosť a produkty.
Naše kontaktné údaje sú:
Magnat Audio-Produkte GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
50259 Pulheim
Telefónne číslo: +49 2234 8070
Fax: +49 (0) 2234 807 399
E-mail: info@magnat.de

Môžete sa obrátiť na nášho úradníka pre ochranu osobných údajov:

J.Erken
j.erken@magnat.de


1. Pravidlá ochrany osobných údajovMagnat prikladá veľkú dôležitosť ochrane vašich osobných údajov a zbiera, spracováva a používa tieto údaje v súlade s príslušnými nemeckými zákonmi a ustanoveniami (BDSG), ako aj nadradenými právnymi predpismi EÚ (GDPR).
Vaše osobné údaje sa zhromažďujú, spracúvajú a používajú iba na opísané účely v rozsahu uvedenom nižšie.
Znamená to, že spoločnosť Magnat používa vaše osobné údaje len vtedy, keď to výslovne povoľujú príslušné zákony na ochranu údajov, alebo ak ste dali svoj predchádzajúci výslovný súhlas.

2. Používanie osobných údajov


Osobné údaje zhromažďujeme alebo spracovávame iba vtedy, keď ste súhlasili s používaním takýchto údajov, napr. osobné údaje, ktoré nám poskytnete počas vyšetrovania alebo ak to umožňuje zákon.

“Osobné údaje” zahŕňajú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; pojem identifikovateľná je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä priradením k identifikátoru, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viacero konkrétnych funkcií alebo charakteristík, ktoré vyjadrujú fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu takejto fyzickej osoby. Toto zahŕňa napríklad vaše meno, dátum narodenia, poštové a e-mailové adresy, ako aj telefónne/faxové číslo, číslo IP adresy vášho počítača.
Radi by sme vás informovali prostredníctvom nasledujúceho vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré osobné údaje sa zhromažďujú, spracúvajú a používajú a do akej miery a za akým účelom počas vašej návštevy našej webovej stránky a služieb a ponúk dostupných prostredníctvom nej.


2.1.Pri návšteve tejto stránkyPri návšteve našich stránok počítač automaticky odosiela údaje na náš webový server. Náš server automaticky vytvára protokolové súbory, ktoré obsahujú nasledujúce údaje:

• IP adresa požadujúceho počítača,
• Dátum a čas prístupu,
• Názov a adresa URL prístupných súborov,
• Internetová stránka, z ktorej bol prístup vykonaný (URL odkazujúceho),
•Použitý prehliadač a prípadne operačný systém vášho počítača, ako aj názov vášho poskytovateľa prístupu.
Zbierame a ukladáme protokolové súbory z bezpečnostných dôvodov, aby sme mohli sledovať prípady zneužitia našich služieb. Údaje nám navyše pomáhajú získať prehľad o tom, na základe čoho je možné založiť technickú a obsahovú optimalizáciu našich webových stránok.
Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 odsek 1 bod 1 f GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov zhromažďovania údajov. V žiadnom prípade nepoužívame údaje zhromaždené na účely vyvodenia záverov o vašich osobných údajoch.


2.2.Novinky (newsletter)


Keď sa zaregistrujete na odber noviniek (newsletter), vaše kontaktné údaje sú (pokiaľ nie je výslovne uvedené inak: meno a e-mailová adresa) uložené počas trvania vášho odberu na účely zasielania noviniek. Akonáhle sa odhlásite, odstránime vaše údaje.

2.3.Výhry a súťaže


Pri účasti na súťaži alebo výhre, spracovávame údaje, na ktoré sa odkazuje v podmienkach pri prihlásení (zvyčajne vaše meno, adresa, e-mailová adresa, vek) za účelom spustenia kampane. Pokiaľ vaše dáta nemusia zostať uložené z iných dôvodov (napríklad preto, že ste sa prihlásili na odber noviniek), vaše údaje sa po ukončení súťaže odstránia, pokiaľ v tomto ohľade neexistujú žiadne zákonné požiadavky na ich uchovávanie.

2.4.Kontaktný formulár


Na našich webových stránkach nás môžete tiež kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára. Tu uvádzate nasledujúce podrobnosti:

• Meno a priezvisko
• Emailová adresa
• Krajina
• Ďalšie údaje, ako je ulica, PSČ, mesto a telefónne číslo, sú vždy voliteľné. Vašu kompletnú adresu potrebujeme len vtedy, ak požadujete službu prostredníctvom odoslania pošty.

2.5.Ďalšie zbieranie údajov


Osobné údaje sa zhromažďujú a spracúvajú iba vtedy, keď nám ich odošlete sami, napr. ako súčasť dopytu alebo pri objednávaní náhradných dielov (vykonanie zmluvnej dohody).

3.Zverejňovanie údajov tretím stranám


Vaše údaje neposielame tretím stranám, pokiaľ:
• ste s tým nevyjadrili svoj výslovný súhlas,
• takéto sprístupnenie sa vyžaduje podľa článku 6 ods. 1 bodu 1 f GDPR na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov a nie je dôvod domnievať sa, že máte prevažujúci legitímny záujem na nezverejnení vašich údajov,
• existuje zákonný záväzok podľa článku 6 ods. 1, článku 1c GDPR, alebo
• zverejnenie je právne prípustné a potrebné na spracovanie zmluvných vzťahov s vami.


4.Informácie, zmeny, prenos a vymazanie vašich údajovPodľa platných zákonov môžete kedykoľvek prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie zistiť, či a aké osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sa u nás ukladajú. Môžete najmä požiadať o informácie týkajúce sa účelu spracovania, kategórie osobných údajov, kategórií príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté vaše údaje, plánované obdobie skladovania, existencia práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo námietky, existencia práva na podanie sťažnosti, pôvod vašich údajov, ak neboli zhromaždené, ako aj existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne zmysluplných informácií podrobnosti o takýchto údajoch. V tomto zmysle dostanete promptné oznámenie.
Môžete tiež okamžite požiadať v prípade nepresností o to, aby vaše osobné údaje, ktoré ste uložili, boli náležite opravené alebo doplnené.
Môžete tiež požiadať o vydanie údajov na účely prenosu na vás alebo inú zodpovednú osobu. V tomto prípade obdržíte vaše osobné údaje v štruktúrovanom, konvenčnom a strojovo čitateľnom formáte.
Môžete požiadať o vymazanie vašich uložených osobných údajov, pokiaľ sa spracovanie nevyžaduje na účely výkonu práva na slobodu prejavu a informácií, splnenie zákonnej povinnosti z dôvodov verejného záujmu alebo na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
Vaše údaje uchovávame iba tak dlho, kým sú potrebné na účely, ktoré ste zadali. Pokiaľ existujú zákonné povinnosti uchovávania údajov, možno budeme musieť uchovávať určité kategórie osobných údajov až 10 rokov (napríklad údaje týkajúce sa daní).


5.Odňatie súhlasu a námietka voči použitiu údajovAk je používanie osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek taký súhlas odobrať na všetky alebo individuálne účely. Takéto odňatie súhlasu však neovplyvní zákonnosť spracovania údajov, ktoré sme vykonali až do tohto vyhlásenia.

Ak odoberiete súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, ktoré sú potrebné na vykonanie požadovaných služieb (napríklad zasielanie noviniek, zadanie súťaže, zákazníckeho účtu), už vám tieto služby nemôžeme ďalej poskytovať. Ak nám zabránite v používaní údajov, nebudeme vám už môcť poskytovať naše služby.

V prípade spracovania vašich osobných údajov na základe legitímnych záujmov podľa článku 6 ods. 1 bodu 1 f GDPR máte v súlade s článkom 21 GDPR právo podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak pre to existujú dôvody vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie alebo je námietka namierená proti priamej reklame. V druhom prípade máte všeobecné právo na námietku, ktorú uskutočníme bez toho, aby sme potrebovali špecifikovať konkrétnu situáciu.6.Bezpečnosť vašich údajov


Vaše osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, sú zabezpečené tým, že všetky technické a organizačné bezpečnostné opatrenia boli prijaté takým spôsobom, že nemôžu byť prístupné neoprávneným tretím stranám. Pri odosielaní veľmi citlivých údajov alebo informácií je vhodné používať poštovú službu, pretože pre elektronickú poštu nie je zaručená celková bezpečnosť dát.

7.Odkazy na iné webové stránky


Pokiaľ naše webové stránky odkazujú na iných poskytovateľov prostredníctvom odkazov, aktivácia takéhoto odkazu spôsobí, že opustíte webovú lokalitu a obsah spoločnosti Magnat. Prevádzkovatelia, a nie spoločnosť Magnat, nesú výhradnú zodpovednosť za dodržiavanie príslušných ustanovení o ochrane údajov na týchto webových stránkach.

8.Právo na námietku


Máte právo vzniesť námietku príslušnému orgánu na ochranu údajov, ktorým zvyčajne bude zodpovedný samostatný štátny úradník pre ochranu údajov, v ktorého pôsobnosti bude naše sídlo alebo miesto alebo bydlisko.

9.Analytické nástroje a reklama


Nižšie uvedené sledovacie opatrenia, ktoré sme použili, sú implementované na základe článku 6 ods. 1 bodu 1 f GDPR. Použité metódy sledovania nám umožňujú navrhnúť a neustále optimalizovať našu webovú stránku podľa príslušných potrieb. Navyše používame metódy sledovania na štatistické zaznamenávanie použitia našich webových stránok a vyhodnocujeme ich na účely optimalizácie našej škály služieb pre vás. Tieto záujmy možno považovať za oprávnené v zmysle vyššie uvedeného nariadenia.

Z príslušných sledovacích nástrojov možno vidieť príslušné účely spracovania údajov a kategórie údajov.


9.1. Google Analytics


Táto webová lokalita využíva funkcie webovej analýzy služby Google Analytics. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané “súbory cookie”. Ide o textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní týchto webových stránok sa obvykle odosielajú na server Google v USA a uložia sa tam.

Súbory cookie služby Google Analytics sú uložené na základe článku 6 ods. 1 písm. F GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem o analýzu správania používateľov, aby optimalizoval svoju webovú stránku aj reklamu na nej.


IP anonymizáciaNa tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. V dôsledku toho vaša IP adresa bude skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred prenosom do USA. Len vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP odošle na server Google v USA a tam bude zúžená. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na účely hodnotenia vášho používania webových stránok na zostavenie prehľadov o aktivitách webových stránok a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu pre prevádzkovateľa webových stránok. IP adresa prenesená vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google.

Plugin prehlidača


Týmto spôsobom môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacim s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP) pre spoločnosť Google, ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledovnej adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.


Námietka voči zhromažďovaniu údajov


You can prevent the collection of your data by clicking on the following link. An opt-out cookie is set that prevents the collection of your data during future visits to this website: disable Google Analytics

More information on the handling of user data by Google Analytics can be found in the Google privacy statement: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Order data processing


We have concluded an order data processing contract with Google and fully implement the strict requirements of the German data protection authorities when using Google Analytics.
Google Analytics demographic data

This website uses the Google Analytics “demographic characteristics” function. This enables reports to be generated containing statements regarding the age, gender and interests of visitors to the site. These data come from Google´s interest-based advertising as well as from visitor data of third-party providers. These data cannot be assigned to a specific person. You can disable this function at any time via the ad settings in your Google account or stop the collection of your data by Google Analytics in general as described in the “Objection to data collection” section above.

9.2. Facebook Pixel


A Facebook visitor action pixel is used on our sites to measure conversion rates.

Na našich stránkach sa používa na meranie miery konverzie “Facebook visitor action pixel”.
S vaším súhlasom používame na našich webových stránkach “visitor action pixel” spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len “Facebook”). To nám umožňuje sledovať akcie používateľov po tom, ako videli alebo klikli na reklamu na Facebooku. Týmto spôsobom môžeme merať efektivitu reklám Facebooku na účely štatistického zisťovania a výskumu trhu. Údaje zhromaždené týmto spôsobom sú pre nás anonymné, čo znamená, že osobné údaje jednotlivých používateľov nevidíme. Tieto údaje však uchováva a spracováva spoločnosť Facebook, o ktorej vás informujeme podľa úrovne vedomostí, ktoré máme k dispozícii. Spoločnosť Facebook môže tieto údaje prepojiť so svojím účtom Facebook a tiež pre svoje vlastné reklamné účely v súlade s politikou používania údajov Facebooku https://www.facebook.com/about/privacy/. Spoločnsoti Facebook a jeho partnerov môžete povoliť, aby zobrazovali reklamy na Facebooku a mimo neho. Súbory Cookie môžu byť na tieto účely uložené aj vo vašom počítači.

https://www.facebook.com/about/privacy/
You can allow Facebook and its partners to display ads on and off Facebook. A cookie may also be stored on your computer for these purposes.
disable Facebook-Widget

9.3. 9.3.Súbory Cookie


Na niektorých našich webových stránkach používame tzv. Cookies, ktoré vám uľahčia používať naše webové stránky. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sú uložené iba na vašom pevnom disku počas trvania vašej návštevy našej webovej stránky a sú v závislosti od nastavenia vášho prehliadača odstránené znova po zatvorení prehliadača. Tieto súbory cookie neobnovujú žiadne informácie o vás uložené na vašom pevnom disku a neovplyvňujú váš počítač ani súbory. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby sa cookies automaticky prijímali. Môžete však zakázať ukladanie súborov cookie alebo nastaviť prehliadač takým spôsobom, aby indikoval odosielanie súborov cookie. Úplné zablokovanie súborov cookie však môže viesť k tomu, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Použitie súborov cookie umožňuje, aby sa naša stránka pre vás stala príjemnejšou. Napríklad používame tzv. Session cookie, aby sme zistili, že ste už navštívili jednotlivé stránky našich webových stránok. Po opustení našej stránky sa tieto automaticky odstránia.

Údaje spracované prostredníctvom súborov cookie sa vyžadujú na vyššie uvedené účely ochrany našich legitímnych záujmov, ako aj záujmov tretích strán podľa § 6 ods. 1 ods. 1 f GDPR.

10.Zmeny a doplnenia tejto politiky ochrany osobných údajov


Tieto ustanovenia o ochrane osobných údajov podľa potreby občas aktualizujeme. Odporúčame vám, aby ste sa občas pozreli na tieto pravidlá politiky ochrany osobných údajov, aby ste zostali informovaný o tom, ako chránime vaše údaje a neustále zlepšujeme obsah našich webových stránok. Ak dôjde k významným zmenám v zbere, používaní a/alebo sprístupnení osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, budeme na webových stránkach jasne a priamo informovať. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte, že budete dodržiavať podmienky tejto politiky na ochranu vašich osobných údajov.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom našej kontaktnej stránky.
Beriem na vedomie a potvrdzujem, že moje osobné údaje sú spracované v súlade s politikou ochrany osobných údajov spoločnosti Magnat Audio-Produkte GmbH. Tu nájdete zásady ochrany osobných údajov